Statut Funcacji Świat w naszych rękach

Statut Fundacji „Świat w Naszych Rękach”

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja „Świat w Naszych Rękach” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Annę Chęć zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym Repertorium A NUMER  664  sporządzonym przez zastępcę notarialnego- Kamilę Anczykowską., w dniu 18.02.2020

 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r., regulowanej Rozporządzeniem Ministra, a także na podstawie niniejszego Statutu.

4. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw polityki społecznej.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

1. Siedzibą fundacji jest miasto Bielsko-Biała.
2. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz obszar poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

II. Cele i zasady działania Fundacji.

§ 5

Celami Fundacji są:

Głównym celem Fundacji jest inicjowanie i wprowadzanie pozytywnych zmian na poziomie świadomości społecznej, zmian kulturowych oraz prawnych we wszystkich obszarach życia ludzkiego, wraz z ochroną jego środowiska naturalnego i praw zwierząt.

 1. Głównym celem Fundacji jest inicjowanie działań proekologicznych, na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, praw zwierząt i praw człowieka, poprzez edukację i aktywizację osób indywidualnych, grup i społeczności.
 2. Upowszechnianie wiedzy i edukacja w obszarach ekologii, ochrony przyrody, praw zwierząt i praw człowieka.
 3. Promocja i wdrażanie w praktyce idei zrównoważonego rozwoju.
 4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne rozwiązywanie problemów społecznych.
 5. Rozwój demokracji i umacnianie struktur społeczeństwa obywatelskiego.
 6. Zmiana postaw społecznych w obszarach działania Fundacji.
 7. Aktywizowanie społeczności lokalnych.
 8. Rozwój działalności wspomagający rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 9. Ochrona środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności,  w tym cennych terenów przyrodniczych oraz ochrona dziedzictwa kulturowego na tych obszarach.
 10. Wspieranie działań społecznych.
 11. Wspieranie rozwoju i kontynuacji tradycji i zawodów związanych z ochroną środowiska i ochroną dziedzictwa kulturowego, dbaniem o środowisko.
 12. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu
  i przeciwdziałanie tym zmianom.
 13. Inicjowanie zmian systemowych i pomoc  zwierzętom bezdomnym, wolnożyjącym, dzikim, gospodarczym i wszystkim innym.
 14. Propagowanie i wspieranie działalności artystycznej i kulturalnej.
 15. Promowanie i organizacja wolontariatu.
 16. Promowanie integracji europejskiej w aspekcie ochrony środowiska i zwierząt.
 17. Ochrona zdrowia.
 18. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 
 19. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
 20. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 21. Działalność charytatywna.
 22. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 23. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 24. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców.
 25. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 26. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 27. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 28. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 29. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
 30. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 31. Działalność wspomagająca rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 32. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 33. Działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 34. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 35. Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa.
 36. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 37. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 38. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
 39. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
  i współpracy między społeczeństwami.
 40. Promocja i organizacja wolontariatu.
 41. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 42. Działalność na rzecz rewitalizacji.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację wydarzeń edukacyjnych- warsztatów, prelekcji, spotkań, wystaw, konferencji, itp.
 2. Tworzenie i prowadzenie miejsc edukacji ekologicznej ze ścieżkami dydaktycznymi i szeroką ofertą edukacyjną.
 3. Promowanie ekologicznego ogrodnictwa, sprzyjającego ochronie środowiska
  i bioróżnorodności.
 4. Promowanie ekologicznych środków transportu oraz odnawialnych źródeł energii.
 5. Promowanie konkretnych rozwiązań ogrodniczych , (architektury, systemów oszczędzania wody i innych).
 6. Promowanie idei suwerenności żywnościowej.
 7. Działalność aktywizującą lokalne społeczności i grupy.
 8. Działania partycypacyjne mające na celu uczestnictwo obywatelskie w tworzeniu polityk, programów, standardów i procedur instytucji, placówek, urzędów, na różnych poziomach i w różnych strukturach zarządzania.
 9. Organizację konkursów, festiwali, wystaw, wydarzeń artystycznych i innych wydarzeń, w tym: edukacyjnych, filmowych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, graffiti, street-artu, happeningów, form teatralnych itp.
 10. Działalność wydawniczą i badawczą poprzez wydawnictwo broszur, książek, plakatów, ulotek, folderów, materiałów informacyjno-edukacyjnych itp.
 11. Współpracę z władzami, instytucjami samorządowymi, rządowymi,  organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, osobami fizycznymi  w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 12. Wsparcie organizacji i inicjatyw społecznych oraz osób fizycznych w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 13. Działanie na rzecz praw zwierząt.
 14. Współpracę z organizacjami o podobnym profilu działalności.
 15. Współpracę z podmiotami z poza granic Polski.
 16. Organizację zbiórek publicznych.
 17. Promowanie dobrych praktyk i wdrażanie już opracowanych rozwiązań, tam gdzie zaistnieją potrzeby zmian.
 18. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych sprzyjających rozwojowi społecznemu.
 19. Rzecznictwo w obszarach działania Fundacji.
 20. Promocję dobrych praktyk w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, praw zwierząt i praw człowieka.
 21. Promowanie wegetarianizmu i weganizmu.
 22. Rozwijanie współpracy w kraju i za granicą, służącej realizacji misji Fundacji.
 23. Propagowanie idei wolontariatu w obszarach działania Fundacji.
 24. Inicjowanie i wspieranie partnerstw sektora publicznego, prywatnego, społecznego.

§ 7

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych, prawnych i instytucji, które prowadzą działalność zbieżną z celami Fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić swoją działalność w formie działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej

III. Majątek i dochody Fundacji.

§ 8

 1. Majątkiem Fundacji jest fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorkę w wysokości: 2000 zł.
 2. Majątkiem Fundacji są również środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Darowizn, spadków, zapisów,
2. Dotacji i subwencji, grantów, itp
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych itp.,
4. Dochodów z majątku Fundacji.
5. Odsetki i depozyty bankowe itp
6. Z działalności odpłatnej.

7. Z działalności gospodarczej

8. Z środków finansowych pochodzących z 1% podatku.

9. Oraz innych wpływów.

§ 10

 1. Zysk Fundacji nie może być dzielony pomiędzy pracowników/ pracownice, kadrę zarządzającą czy Fundatorkę. Zysk przeznacza się na wzmocnienie potencjału Fundacji jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
 3. Wynagrodzenie wszystkich pracowników/ pracowniczek, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa art.9 ust.1 pkt.2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Fundacja nie może:
 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji
  w stosunku do członkiń / członków jej organów lub pracowników / pracowniczek oraz osób, z którymi członkowie / członkinie organów oraz pracownicy / pracowniczki pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani/ne z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członkiń / członków jej organów lub pracowników /pracowniczek oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członkiń / członków jej organów lub pracowników / pracowniczek oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
 4. zakupywać towarów lub usług od pomiotów, w których uczestniczą członkowie / członkinie organów Fundacji lub pracownicy / pracowniczki oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 11

Fundacja  nie przyjmuje ani nie dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000,00 (dziesięć tysięcy) euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. W przypadku, gdy przepisy prawa dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przewidywać będą kwotę niższą niż wskazana powyżej, której osiągnięcie skutkować będzie uznaniem stowarzyszeń za instytucje obowiązane, zakaz przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce dotyczyć będzie tej niższej kwoty.

IV Działalność gospodarcza

§ 12

 1. Dla powiększenia środków przeznaczonych na realizację celów statutowych Fundacji i na działalność statutową, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Do celów prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć odrębne, wewnętrzne jednostki organizacyjne lub – po podjęciu przez Zarząd stosownej uchwały, a w przypadku powołania, przez Radę Fundacji.

Jednostki organizacyjne utworzone zgodnie z niniejszym paragrafem podlegają Zarządowi Fundacji. Zarząd Fundacji może uchwalić regulamin organizacyjny tych jednostek, określający w szczególności zakres i przedmiot działalności jednostki, zasady powoływania i odwoływania osób kierujących działalnością jednostki, zakres ich uprawnień i obowiązków.

§ 13

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być:

 • produkcja mebli (31.09.Z)
 • produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania. (16.2)
 • produkcja gier i zabawek (32.40.Z)
 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z)
 • sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z)
 • sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach 
  i targowiskach (47.89.Z)
 • działalność organizatorów turystyki (79.12.Z)
 • pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)

§ 14

 Jeżeli podjęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej wymagać będzie uprzedniego uzyskania zezwolenia, patentu lub licencji, Fundacja podejmie taką działalność dopiero po jego/jej uzyskaniu.

§ 15

Z majątku Fundacji na działalność gospodarczą Fundacji przeznacza się kwotę 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 16

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z przepisami dotyczącymi osób prawnych.
 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od pozostałej działalności statutowej.
 3. Działalność gospodarcza prowadzona przez Fundację nie jest tożsama z działalnością odpłatną fundacji.

V. Władze Fundacji.

§ 17

 1. Organami Fundacji są:
  1. Zarząd Fundacji – organ obligatoryjny.
  2. Rada Fundacji – może zostać ustanowiona fakultatywnie w dowolnym momencie istnienia Fundacji.
  3. Rada Konsultacyjno-Doradcza – może zostać ustanowiona fakultatywnie w dowolnym momencie istnienia Fundacji.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji. 

VI Zarząd Fundacji

§ 18 Postanowienia ogólne

 1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami lub podmiotami trzecimi. 
 2. Zarząd Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa/ Prezeski Fundacji i Wiceprezesa/ Wiceprezeski.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundatorka. Fundatorka wchodzi w pierwszy skład Zarządu pełniąc funkcję Prezeski. 
 4. Członków/ Członkinie Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji, w każdym czasie lub Rada Fundacji, jeżeli zostanie powołana.
 5. Prezesa/ Prezeskę Fundacji wskazuje Zarząd spośród swoich członków/ członkiń, Prezes/ Prezeska kieruje pracami Zarządu Fundacji.
 6. Członkowie/ Członkinie Zarządu Fundacji powoływani są na czas nieoznaczony.
 7. Członkowie/ Członkinie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 8. Członkowie/ Członkinie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z racji pełnionej funkcji.
 9. Członkowie/ Członkinie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 10. Członkostwo w Zarządzie ustaje:
  1. w razie śmierci,
  2. w momencie odwołania,
  3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
  4. w razie rezygnacji złożonej na piśmie i doręczonej Zarządowi Fundacji.

§ 19

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. planowanie działania Fundacji- merytoryczne i finansowe,
 2. uchwalanie regulaminów,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, dotacji, itp.
 6. zmiana statutu Fundacji, decyzja o połączeniu z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji, (chyba, że zostanie powołana Rada Fundacji, wtedy te działania są zastrzeżone do jej kompetencji, a zarząd może występować z wnioskiem i wyrażać zgodę w tychże sprawach).
 7. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 8. zatwierdzanie (chyba, że powstanie Rada Fundacji, wówczas do jej kompetencji należy zatwierdzanie)  i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości,
 9. ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym,
 10. powoływanie Rady Fundacji i Rady konsultacyjno-doradczej,
 11. podejmowanie decyzji o zmianie ilości członków Zarządu,
 12. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów
 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członkiń/członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszystkie/cy członkinie/członkowie Zarządu e-mailowo, lub telefonicznie 
 3. Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie/ wszystkie członkinie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad na co najmniej 3 dni wcześniej.
 4. Zarząd może powoływać pełnomocników/ pełnomocniczki do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 5. Zarząd co roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji, jeśli taka powstanie.
 6. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 7. Możliwe jest przekazanie przez Zarząd Fundacji pełnomocnictwa osobie nie będącej członkinią/ członkiem Zarządu, w zakresie podpisywania umów cywilno-prawnych oraz merytorycznego zatwierdzania dokumentów.
 8. Zarząd przekazuje pełnomocnictwo osobie nie będącej członkinią/członkiem Zarządu w drodze uchwały, z określeniem zakresu czynności, których dotyczy pełnomocnictwo.

VII. Rada Fundacji.

§ 20

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. 
 2. Członkinie/Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundatorka, a w przypadku jej śmierci Zarząd (przy zachowaniu zapisów w § 20 pkt. 8) w dowolnym momencie funkcjonowania Fundacji.
 3. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją sama Rada.
 4. Rada Fundacji składa się z trzech osób.
 5. Zarząd wyznacza pierwszego Przewodniczącego /pierwszą Przewodniczącą Rady Fundacji, która/który reprezentuje Radę Fundacji na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 6. Rada Fundacji jest organem kolegialnym, odrębnym od Zarządu i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 7. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady, lub działania na szkodę Fundacji, naruszenia statutu fundacji, niewypełniania powierzonych mu zadań.
 8. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 21

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodnicząca/Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącej/ Przewodniczącego.

§ 22

Do zadań Rady należy w szczególności:

   1. Powoływanie i odwoływanie Członkiń/członków Zarządu.
   2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członkiń/członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia za pełnione funkcje.
   3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkiniom/członkom Zarządu absolutorium.
   4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
   5. Nadzór nad działalnością Fundacji.
   6. Zmiana statutu.
   7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 23

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Rozdział VIII Rada Konsultacyjno-Doradcza

§ 24

 1. Rada jest powołana do pełnienia funkcji konsultacyjnych, opiniodawczych i doradczych w Fundacji.
 2. Do kompetencji i obowiązków Rady należy w szczególności:
  1. opiniowanie zasad organizacji pracy ustalanych przez przedsiębiorstwo społeczne oraz zmian proponowanych w tym zakresie,
  2. opiniowanie strategii działania przedsiębiorstwa społecznego oraz propozycji działań na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej oraz na rzecz społeczności lokalnej,
  3. udział w podejmowaniu decyzji w sprawach przyznania stypendiów, odznak i medali honorowych,
  4. wypowiadanie się w innych sprawach, jeżeli statut przedsiębiorstwa społecznego lub ustawa tak stanowi,
  5. wyrażanie opinii w sprawach przekazanych Radzie przez Zarząd.
 3. Członkowie/ członkinie Rady mają prawo kierować do Zarządu zapytania we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji.

§ 25

 1. Rada jest powoływana w razie potrzeby przez Zarząd Fundacji. Działa na podstawie niniejszego Statutu oraz możliwe jest ustanowienie Regulaminu Rady opracowanego wspólnie przez Zarząd oraz wybranych Członków/ Członkiń Rady.
 2. Rada składa się od 2 (dwóch) do 10 (dziesięciu) osób.
 3. W skład Rady Fundacji wchodzą osoby wybrane przez Zarząd i są wybierane spośród:
 1. pracowników/ pracownic Fundacji,
 2. innych zatrudnionych osób na podstawie długoterminowych umów cywilno-prawnych,
 3. wolontariuszy/ wolontariuszek udzielających świadczeń na rzecz Fundacji,
 4. innych interesariuszy/ interesariuszek.
 1. Zarząd Fundacji może w każdym momencie powołać w skład Rady kolejne osoby, z zastrzeżeniem postanowienia o liczebności Rady określonego w niniejszym statucie.
 2. Pełnienie funkcji Członka/ Członkini Rady nie można łączyć z pełnieniem funkcji Członka/ Członkini Zarządu.

§ 26

Członkostwo w Radzie ustaje:

 1. w przypadku pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. w momencie przyjęcia przez Zarząd Fundacji pisemnie złożonej rezygnacji Członka/ Członkini Rady,
 3. odwołania przez Zarząd Fundacji ze składu Rady – odwołanie następuje w drodze jednomyślnej uchwały,
 4. w wyniku choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji, zaprzestania współpracy z Fundacją, lub śmierci.

IX. Sposób Reprezentacji

§ 27

Do reprezentowania Fundacji w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważniony jest jednoosobowo każdy/a Członek/ Członkini Zarządu.

X. Połączenie z inną organizacja.

§ 28

 1. Fundacja może się połączyć z inną organizacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną organizacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną organizacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji (o ile powstanie).

XI. Likwidacja Fundacji.

§ 29

 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, lub Rada Fundacji (o ile powstanie) po zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji.
 2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz organizacji, której działalność odpowiada celom Fundacji.

XII. Postanowienia końcowe

§ 30

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku i kodeksu cywilnego.